Những gì sẽ được xác minh?

Xác minh là dùng những cách khác nhau để kết nối thông tin cá nhân ngoài đời của bạn vào hồ sơ MeStudent, để chúng tôi có thể chắc chắn rằng hồ sơ cá nhân của bạn là hoàn toàn xác thực. Bạn có thể sử dụng tài khoản Facebook, địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc thẻ sinh viên để xác minh thông tin cá nhân của bạn.