Tôi đã tốt nghiệp từ một số các khóa học và trường đại học. Tôi có nên liệt kê tất cả ra không?

Bạn có thể làm như thế. Kể tên những địa điểm, khóa học như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn càng chia sẻ nhiều thông tin thì bạn sẽ nhận được nhiều điểm tích lũy hơn, bên cạnh đó các thành viên khác đã và đang theo học khóa học tương tự có cơ hội kết nối với bạn.