Tại sao chúng tôi hỏi bạn tên của nơi mà bạn đã học tập hoặc nghiên cứu ở quốc gia của bạn?

Liệt kê ra những nơi bạn đã từng theo học hoặc nghiên cứu ở quê hương giúp bạn có thể kết nối với những người mà bạn có thể chưa biết khi học chung trường!