Những điều gì được xem là hành vi sai trái?

Bất kỳ ngôn ngữ không phù hợp, những nhận xét mang tính phân biệt chủng tộc và các hành vi phảm cảm khác sẽ được báo cáo và có thể dẫn đến việc người đó bị loại trừ khỏi cộng đồng MeStudent.