Có an toàn hay không nếu tôi liên hệ với những người lạ thôn gqua MeStudent?

CÓ! Tất  nhiên là an toàn! Bạn hãy xem việc liên lạc với các thành viên của MeStudent như việc liên hệ với các bạn cùng lớp hay những bạn khác lớp nhưng cùng chung cao đẳng hay đại học.

Tất cả các thành viên đều được kiểm tra và xem xét qua bởi đội ngũ của chúng tôi. Như bạn có thể đã đọc, nền tảng của chúng tôi đươc mở ra chỉ dành cho những du học sinh quốc tế hiện tại và trong quá khứ. Đơn giản rằng, nếu bạn không phải là một trong hai thì bạn không thể tham gi. Một ngoại lệ cho quy tắc này là đôi khi chúng tôi chấp nhận sinh viên người Úc muốn giúp sinh viên quốc tế, như xây dựng cầu nối giữa học sinh bản địa và học sinh quốc tế, việc này rất quan trọng. Vì việc này, chúng tôi đã quyết định mở mạng lưới của chúng tôi với họ, tuy nhiên quá trình chấp nhận sinh viên Úc là nghiêm ngặt và họ phải cung cấp nhiều thông tin chi tiết để tham gia vào cộng đồng của chúng tôi.