Tại sao việc chia sẻ về các trường học hoặc tổ chức giáo dục và các khóa học tôi đã hoàn tất lại quan trọng?

Việc liệt kê tên các cơ sở giáo dục mà bạn đã theo học hoặc các khóa học bạn đã hoàn tất sẽ giúp kết nối bạn với các thành viên MeStudent đang có nhu cầu học tập ở cùng nơi mà bạn đã học tập. Bằng cách này các bạn có thể làm quen với nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong sinh hoạt và học tập.