Những tính chất nào cần có ở một thành viên?

Chúng tôi cần tất cả các bạn để làm cho cộng đồng này phong phú và đa dạng, tuy vậy có một số phẩm chất quan trọng mà MeStudent tin rằng tất cả các thành viên nên có đó là sự cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, thích giao lưu, kết bạn và thân thiện với mọi người. Nếu như thế thì bạn chính là những người chúng tôi đang tìm kiếm!